کشت مجدد چه تاثیری در فروش کشاورزی دارد؟

 

 

 

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران :

چه برنامه ای برای رکود بازار کشاوزان در نظر گرفته شده است؟

آیا بازار در آذر ماه بهبود می یابد؟

کشت مجدد چه تاثیری در فروش بازار دارد؟

یک نظر بگذارید