این رقم حاصل دورگ گیری بین ارقام بومی ایرانی با کیفیت بالا و ارقام پر محصول می باشد رقمی است میان رس و کیفیت آن نیز مناسب است.درجه کیفیت پخت آن از طارم قدری پایین تر و البته در مقایسه،قیمت آن نیز کمتر است. طول دانه برنج سفید حدود 8 میلیمتر و عرض آن 1/9 میلیمتر است و جزء برنج های دانه بلند به حساب می آید.

میزان آمیلوز آن 22 درصد و در گروه برنج های با آمیلوز متوسط قرار دارد.عطر و طعم آن به اندازه طارم نیست ولی از نظر مصرف کنندگان قابل قبول می باشد.