جلوگیری از واردات بی رویه

      ✅ صحبت های دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران: طی جلسه با دکتر کیخواه معاون جهاد کشاورزی خواستار جلوگیری از واردات بی رویه در زمان برداشت محصولات کشاورزان تا نقشه راه خودکفایی برنج در آینده باشد.