خزانه سنتی باید دارای دسترسی به آب، زهکش مناسب، آفتابگیر، فاقد آلودگی به علف های هرز باشد
به ازای هر هکتار کشت برنج 250 تا 300 متر مربع خزانه مفید و به صورت جدی و پشته در خزانه سنتی نیاز است
خزانه به صورت جوی و پشته با طول حداکثر 20 متر و عرض حداکثر 2 متر تهیه گردد
برای جلوگیری از خسارت سرمای اولیه بهار، روی خزانه ها با نایلون پوشانده شود.
در صورت بالا رفتن دما حتما دو طرف خزانه هوادهی گردد و حدود 10 روز قبل از کندن نشا پلاستیک ها برداشته شود