تراکم مناسب بذر در هر مترمربع خزانه سنتی 150-200 گرم بذر( وزن بذر قبل از جوانه زنی) می باشد. بعد از بذر پاشی بهتر است بذر ها را به آرامی و با ماله بنایی به خاک بچسبانیم
45 الی 50 کیلو در هکتار در روش خزانه سنتی و 30 الی 40 کیلو در هکتار در کشت ماکنیه برنج
مصرف 5/2 تا 3 کیلو گرم از کود های اوره و سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در 100 متر مربع خزانه که تمامی کود های سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به همراه نصف کود اوره بعد از آماده کردن کامل خزانه به زمین داده شود و بهتر است با خاک مخلوط گردد. بقیه کود اوره 3 تا 4 روز بعد از برداشتن پلاستیک و حدود دو هفته تا 10 روز قبل از انتقال نشا استفاده شود
سه تا 4 روز قبل از بذرپاشی خزانه به ارتفاع 3-2 سانتی متر غرقاب شده و از علف کش هایی مانند بوتاکلر یا رونستار برای کنترل علف های هرز برگ باریک به مقدار 30 تا 40 سی سی و لونداکس برای کنترل چگن ها و علف های هرز برگ پهن بصورت قطره پاشی به میزان 2 گرم با حل کردن در 100 سی سی آب، برای هر 100 متر مربع در سطح خزانه به صورت یکنواخت پخش گردد.