همزمان با روزجهانی ارتباطات دو طرح مهم زیرساختی ارتباطی ازجمله ” سایت تقویت تلفن همراه و تلفن ثابت بربستر فیبرنوری درمرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران وهمچنین شش طرح دیگرمخابراتی شهرستان آمل در ارتباط تصویری با استاندارمازندران وبا حضور فرماندارویژه شهرستان ، معاون عمرانی فرماندار، رییس اداره مخابرات، جهادکشاورزی ، مدیرعامل واعضای هیئت مدیره این مرکز افتتاح شد..
احمد حسین زادگان استاندارمازندران ، با بیان اینکه توسعه زیرساخت های مخابراتی برای رسیدن به اهداف گردشگری ، کشاورزی نوین و صنعت پویا ضروری واجتناب ناپذیراست، افزود: مردم مازندران از نداشتن پایانه صادراتی و برند معروف دراستان وکشور رنج می بردند که خوشبختانه با همت وپیگیری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره وسهامداران، مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران راه اندازی شد، تا انشالله با تکمیل زیرساخت های ارتباطی،شاهد افزایش فعالیت اقتصادی درسطح ملی وبین المللی باشیم.

دکترعلیرضا شریعت معاون استاندار مازندران با بیان اینکه راه اندازی سامانه بورس برنج وهمزمان خرید وفروش برنج دربورس اقدام خوشایندی برای رونق شالیکاری درشهرستان آمل وکل مازندران محسوب می شود افزود: با افتتاح سایت تقویت تلفن همراه و خطوط پرسرعت اینترنت ودیگرشبکه های خدمات رسان ارتباطی دراین مرکز انشاالله شاهد حجم مراودات درسطح ملی وبین المللی باشیم.
افزایش حجم ارتباط های بین المللی پایانه صادرات برنج ایران با افتتاح زیرساخت های ارتباطی
دکتر اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران گفت: ازهمکاری مدیریت مخابرات آمل درفراهم کردن شرایط بسترهای ارتباطی وفیبرنوری در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران تشکر می کنم که این شرایط را به خوبی فراهم کرده ودرکنار آن از محل سرمایه گذاری مرکزتجارت برنج نیز برای ایجاد زیرساخت ها وخرید تجهیزات وامکانات مربوطه بیش از 7 میلیارد تومان هزینه شده است.

ادامه مطلب
پایان نشاکاری در شالیزارهای مازندران بدون کاهش سطح کشت

وی ادامه داد، با افتتاح خدمات جدید ارتباطی در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، بخش اینترنت واینترانت، دوربین های ایمنی وامنیتی، بخش معاملات وبورس کالای کشاورزی نیز دروضعیت مطلوب وایده ال ارتقاء پیدا کند.
مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران یادآورشد، پس از دو سال تلاش وپیگیری های انجام شده، توانستیم برنج را پس از زیره، زعفران وپسته، وارد بورس کالاهای کشاورزی بکنیم وهمه اینها انشالله به برکت وتوسعه زیرساخت های مخابراتی بوده که امیدواریم درحوزه تجارت، بازرگانی واقتصاد کشورتاثیرگذارباشیم.