ارائه خدمات گمرک در مرکز بین المللی تجارت برنج و پایانه صادرات ایران

در راستای تلاش و پیگیری های مدیر عامل طی جلسه ایی که در مرکز با حضور دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران و جناب اقای نیک نفس رئیس گمرک ساری، جناب آقای منتظر رئیس کمرگ آمل ، جناب آقای عزتی کارشناسی ارشد گمرک وجناب اقای محمد باقر امان پور رئیس هیات مدیره ، جناب آقای علیرضا قلی زاده نائب رئیس هیات مدیره تشکیل شد و تصمیم برآن شد که مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران خدمات گمرک را با تعامل با سازمان گمرک ارائه دهد

ادامه مطلب
کارگاه توسعه دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد