ارائه خدمات گمرک در مرکز بین المللی تجارت برنج و پایانه صادرات ایران

در راستای تلاش و پیگیری های مدیر عامل طی جلسه ایی که در مرکز با حضور دکتر سید اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران و جناب اقای نیک نفس رئیس گمرک ساری، جناب آقای منتظر رئیس کمرگ آمل ، جناب آقای عزتی کارشناسی ارشد گمرک وجناب اقای محمد باقر امان پور رئیس هیات مدیره ، جناب آقای علیرضا قلی زاده نائب رئیس هیات مدیره تشکیل شد و تصمیم برآن شد که مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران خدمات گمرک را با تعامل با سازمان گمرک ارائه دهد

ادامه مطلب
پایان نشاکاری در شالیزارهای مازندران بدون کاهش سطح کشت