عکس های نمایشگاه دستاوردهای جهادی سال 1400

ادامه مطلب
1400دستگاه کمباین در شهر آمل در حال برداشت برنج می باشند