کسب مقام سومی تیم کبدی ساحلی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در رقابت های کشوری را به مردم شریف آمل و جامعه ورزش تبریک عرض می نماییم

ادامه مطلب
مازندران برای تصاحب بازار برنج روسیه خیز بر می دارد