مازندران برای تصاحب بازار برنج روسیه خیز بر می دارد

برنج مازندران محصول مهم اقتصادی و منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی که تولید مازاد بر مصرف داخلی با نگاه اقتصادی دولت سیزدهم و با تعیین استانداردهای صادراتی از سوی طرف مقابل این روزها تاییدیه کشور روسیه و حتی اوراسیا را هم اخذ کرده و تولیدکنندگان و تجار مازندرانی برای

ادامه مطلب